หน้าแรก
บริษัท แอล เอ็มอาร์ แอร์ จำกัด...แอร์คุณภาพ ราคายุติธรรม บริการเพื่อชาวระยอง
ALMR Service Plus Board Forum  
::ตั้งกระทู้ใหม่::
admin
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 247
graphgraph
กรรม: 0  
การยกเว้นภาษีแอร์ - 14/09/2009 13:42 การยกเว้นภาษีแอร์
กรมสรรพสามิต

นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ได้มีมติให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 72,000 บีทียูต่อชั่วโมง ชนิดที่ใช้กับอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย แต่ไม่รวมถึงเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้กับรถยนต์ลงเหลือ 0% จากเดิมที่จัดเก็บภาษีตามมูลค่า 15% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนั้น และในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามมติของ คณะกรรมการ กรอ. แล้ว กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศ เฉพาะชนิดที่ใช้กับอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย ส่วนเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้กับรถยนต์ จะยังคงจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 15 เช่นเดิม แต่หากกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม มีผลใช้บังคับจะต้องมีการทบทวนการยกเว้นภาษีเครื่องปรับอากาศ ชนิดที่ใช้กับอาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัยดังกล่าวอีกครั้ง

สำหรับวิธีการในการดำเนินงานดังกล่าว กระทรวงการคลังต้องออกเป็นประกาศกระทรวงการคลังโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งหากการยกเว้นภาษีเครื่องปรับอากาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะส่งผลให้ราคาขายปลีกของเครื่องปรับอากาศที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีราคาลดลง โดยเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 – 12,000 BTU ราคาจะลดลงประมาณ 2,300 บาท และเครื่องปรับอากาศขนาด 13,000 - 18,000 BTU ราคาจะลดลงประมาณ 2,100 บาท ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะสูญเสียรายได้จากการลดภาษีครั้งนี้ประมาณ 1,600 ล้านบาท ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบราคาขายปลีกเครื่องปรับอากาศ
หน่วย: บาท/เครื่อง

ขนาดBTU เดิม ใหม่ ราคาลดลง
9,000– 12,000 2 8,900 26,600 2,300
13,000 – 18,000 34,900 32,800 2,100ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บภาษีจากสินค้าฟุ่มเฟือย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศไม่ได้ถือว่าเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยอีกต่อไป และในต่างประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ก็ไม่ได้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องปรับอากาศแล้ว นอกจากนี้ในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศยังได้มีการพัฒนาให้เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและประหยัดพลังงานมากขึ้น ดังนั้นการยกเว้นภาษีเครื่องปรับอากาศชนิดที่ใช้กับอาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัยดังกล่าวจึงช่วยให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ มีศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ กล่าว

กรมสรรพสามิต
โทร/โทรสาร 0 2241 4778
  ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง
::ตั้งกระทู้ใหม่::
Themes and Templates by dezinedepot